ພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຊີ

ພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຊີ

ການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຍີການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານປະສິດທິພາບ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ສະຫນັບສະຫນູນຈາກໂຄງການຕາບີ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນມາກ່ອນໂດຍ ໂຄງການຕົວແບບ ບໍ່ແກ໋ດຊີວະພາບ.ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການກໍ່ສ້າງບໍ່ແກ໊ດຊີວະພາບຢູ່ໃນເດິ່ນບ້ານ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການ ປັບປຸງການລ້ຽງສັດ: ຄວາຍ, ງົວແລະຫມູ ເພື່ອນໍາໃຊ້ມູນສັດດັ່ງກ່າວລົງໃສ່ບໍ່ແກ໊ດ.ການນໍາໃຊ້ແກ໊ດຊີວະ ພາບນັ້ນ ເປັນການຊ່ວຍເຮັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ແລະຍົກລະດັບການດໍາລົງຊີວິດ ດີຂຶ້ນ ໂດຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການເກັບໄມ້ຟືນຈາກປ່າໄມ້, ແລະ ປົດປ່ອຍເວລາ ແລະ ການອອກແຮງງານໜັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ການຜະລິດບໍ່ແກ໊ດຊີວະພາບ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຕ້ອງການເກັບກູ້ຟືນ ຈາກ ປ່າໄມ້ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ້ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ
  • ຂະບວນການການຜະລິດບໍ່ແກ໊ດຊີວະພາບ ເປັນການຜະລິດປຸຍຊີວະພາບໄປໃນຕົວ.
  • ບໍ່ແກ໊ດຊີວະພາບ ໄດ້ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນອອກມາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ ກັບ ວິທີການຜະລິດພະລັງງານ ບາງຢ່າງອື່ນໆ

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການເກັບໄມ້ຟືນ ຊຶ່ງເປັນການປົດປ່ອຍເວລາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ  ໄດ້ ໄປເຮັດກິດຈະກໍາການຜະລິດຫລາບຂຶ້ນ.
  • ການນໍາໃຊ້ອາຍແກ໊ດຊີວະພາບ ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການດັງຟືນເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ມີຄວາມສະດວກ ງ່າຍ ດາຍຂຶ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະອາຫານຫວ່າງສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ
  • ຄັວນໄຟຈາກຖ່ານ ແລະ ຟືນຈາກເຕົາໄຟ ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ ແຕ່ການນໍາໃຊ້ອາຍແກ໊ດ ຊີວະພາບພັດເປັນຜົນໃຫ້ສຸກຂະພາບດີຂຶ້ນ.
  • ຂຸມບໍ່ແກ໊ດຊີວະພາບ ໄດ້ບົ່ມມູນສັດໃຫ້ເປັນອາຍແກ໊ສ ແລະ ເປັນ ຝຸ່ນຊີວະພາບທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ -ຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນເງິນໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຊື້ຟືນດັງແຕ່ງກິນ, ນໍ້າມັນໄຕ້ຕະກຽງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບ.
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ການລ້ຽງສັດແນວພັນພື້ນເມືອງ

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 

 

 

 

 

 Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Sustainable villager biogas facilities plant management and maintenance (#1)

Phoukoud

Xieng Khouang

18

217

PAFO

Total

18

217