ລະບົບການການປູກພືດ, ຜັກປອດສານພິດ, ຫມາກໄມ້

ລະບົບການການປູກພືດ, ຜັກປອດສານພິດ, ຫມາກໄມ້

ໂຄງການຕາບີໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ຊາວກະສິກອນ ໃນ ຈໍານວນສາມເມືອງ ໂດຍການສົ່ງເສີມປະຕິບັດວິທີການ ຜະລິດພືດຜັກແບບອິນຊີ.ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ປະເທດລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິທີການທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອຂະຫຍາຍການປູກຜັກ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ໃນຂະນະທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີລາຄາທີ່ສູງກວ່າ ສໍາລັບພືດຜັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມງໄມ້ ແລະ ພືດຍ້ອນວ່າການຝຸ່ນປຸຍເຄມີ ແລະຢາປາດສັດຕູພືດຫລາຍເກີນໄປ, ໂດຍຜ່ານ ການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນວິທີການຜະລິດແບບອິນຊີ.
  • ຮັກສາບັນຫາອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ ເຮັດໃຫ້ມີ ການສູນເສຍດິນຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ເພີ້ມຊີວະໃຫ້ແກ່ດິນຫລາຍຂຶ້ນ
  • ມົນລະພິດຂອງສາຍນໍ້າ ຈາກການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປາ
  • ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສູງດ້ານຊະນິດພັນພືດຜັກໃນສວນ - ກົບ - ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ງູ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ເພີ້ມຈໍານວນຜະລິດຕະພັນແລະ ມີຄຸນນະພາບ ຂອງ ພືດຜັກ - ນໍາໄປສູ່ການມີລາຍຮັບເພີ້ມຂຶ້ນ (ສົມມຸດວ່າຕະຫລາດຢາກຈ່າຍ)
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າ)ເປັນການປະຢັດເງິນຂອງຊາວກະສິກອນ
  • ສະຫນັບສະຫນູນ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ຕະຫຼາດອິນຊີ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ ເພີ້ມການຂາຍສົ່ງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ
  • ການພັດທະນາກອງທຶນເມັດແນວພັນ ເຮັດໃຫ້ ມີເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແກ່ສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມການຜະລິດ
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Development and promotion of organic vegetable production (#11)

Phonexay, PakOu and Chomphet district

Luang Prabang

7

107

PAFO

Market based organic vegetable cultivation promotion (#20)

Pek and Phoukoud

Xieng Khouang

4

40

DAFO

Promoting indigenous oranges for sale, Phaxai District (#27)

Phaxai

Xieng Khouang

2

60

PAFO

Chilli cultivation support in KoumbanPhan, Pek district (#43)

Pek

Xieng Khouang

3

45

DAFO

Improvement of organic vegetable plantation, Nator and Kosy village, Khoun District (#47)

Khoun

Xieng Khouang

2

55

DAFO

Improved Pah Lao in rotational upland areas - maize and rice (#51)

Phoukhodt

Xieng Khouang

2

331

PAFO

Study/compile all native vegetable species, chilli, eggplants, Banong Centre (#54) Ban Ong centre, Xamnue Houaphan - -  

Total

20

638