ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ.

 

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ

ຊາວບ້ານໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ອີງອາໃສຜະລິດຕະຜົນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫລາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອເປັນແຫລ່ງສ້າງລາຍຮັບ ແລະຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມກົດດັນ ອັນເປັນ ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສືບຄົ້ນຫາວິທີການໃຫມ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ມັນຍັງຄົງມີຢູ່ໄວ້ເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ໂຄງການຕາບີໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານໃນທົ່ວສາມແຂວງພາກເຫນືອຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນການ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປູກບັນດາຊະນິດພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມເຊັ່ນ: ຫວາຍ, ໄມ້ໄຜ່, ຂ່າປ່າ (galangal), ເຫັດ, ພືດເປັນຢານາໆຊະນິດ, ແລະຊະນິດພັນ/ຜະລິດຕະພັນ ອື່ນໆ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ຍົກສູງການຜະລິດສຸມເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຊັ່ນ: ຫວາຍ, ດອກກ້ວຍໄມ້, ຮາກ/ຫົວແລະຊະນິດອື່ນໆ ໂດຍປູກຢູ່ໃນ ສວນຂອງຄອບຄົວແລະ ພາຍໃຕ້ ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການເກັບກ່ຽວເກີນຂອບເຂດທີ່ເປັນຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບຊະນິດພັນ ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປ່າໄມ້.
  • ການປູກພືດທີ່ມີຄວາມຄວາມທົນທານເຊັ່ນ: ຫວາຍ ແລະ ຂ່າ(Galangal)ຂີງ ພາຍໃຕ້ຮົ່ມຂອງຕົ້ນໄມ້ ຢືນຕົ້ນ ເປັນການສ່ງເສີມໃຫ້ດິນບໍ່ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຊີວິດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບຄົບຊຸດຊຶ່ງສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ຊຸມຊົນ ມີນິເວດວິທະຍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ສົມທົບການປູກພືດ ເຊັ່ນກາເຟ, ໝາກກໍ່, ຂ່າຢູ່ກ້ອງຮົ່ມປ່າໄມ້ ເປັນການສະຫນອງໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນປັບຕົວທົດແທນກັນໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງພືດ ຫຼື ການເຫນັງຕີງຂອງ ລາຄາພືດປູກ.
  • ປັບປຸງເຕັກນິກການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເປັນການສະໜອງໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີ ຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີລາຄາທີ່ດີກວ່າສໍາລັບ ຄົວເຮືອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
  • ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ພືດສິນຄ້າ ເປັນການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບ ບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍ, ໃນຂະນະທີ່ ເປັນການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ເຂດປ່າໄມ້ບ້ານ ໄດ້.
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

  » ພາບຖ່າຍໂຄງການຍ່ອຍເພີ່ມເຕີມ

  » ແຜນທີ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

  » ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ Wiki

 

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Promotion of NTFPs and Agroforestry in Keung-Longhan and Tai LongKan Phoukhoud District (#5, 12, 16, 17)

Phoukoud

Xieng Khouang

4

131

DAFO

Sustainable bamboo shoot processing and marketing (#2)

Phoukoud

Xieng Khounag

4

172

DAFO

Local medicine knowledge strengthening and quality improvement in relation to ABD conservation in Phoukoud district (48)

Phoukoud

Xieng Khouang

4

13

LFNC

Native Mak Baen and native Orange (#53)

Xamnue

Houaphan

2

15

PAFO

Regeneration and promotion of wild tea production (#21)

Nambak

Luang Prabang

-

-

DAFO

Chestnut forest & coffee plantation (#33)

Xamtai

Houaphan

1

54

PAFO

Promotion of Mak Kao plantation mixed wild ginger plantation (#36)

Xamtai and Hoameuang

Houaphan

5

29

PAFO

NTFP-Agroforestry & Nursery (#14, 28)

Ponsai

Luang Prabang

10

248

DAFO

Total

30

662