ການພັດທະນາແລະການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ

ການພັດທະນາແລະການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ

ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການ ຊະນິດພັນພືດປູກປະຈໍາປີ ເຊັ່ນສາລີເປັນການນໍາໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມມີການເຊື່ອມໂຊມ ແລະປະລິມານຜົນຜະລິດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຢູ່ໃນບາງຊົງເຂດ.ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຈໍານວນບ້ານ ເພື່ອທົດສອບແລະ ສົ່ງເສີມບາງວິທີການທາງເລືອກແບບສະລັບພືດປູກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂຶ້ນທັງເປັນການສະຫນັບສະຫນູນ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ໃນທາງຂະຫນານກັນ, ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນຍັງສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກ ເພື່ອແນໃສ່ການ ແຈ້ງບອກໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ສໍາລັບ ປູກສາລີເປັນບໍລິເວນພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະ ເປັນການທໍາລາຍທໍາມະຊາດ ເພື່ອເຮັດບະບົບການປູກພືດນັ້ນ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າເຫລົ່າສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ການສູນເສຽຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ຊີວະ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຕົວຢ່າງໂດຍການ (i) ການປູກຖົ່ວແດງ ເປັນທັງ ການປູກພືດອື່ນ ຄວບຄູ່, ຫຼື ເຮັດການປູກພືດຫມູນວຽນກັບສາລີ,ຫລື (ii) ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໃນການປູກພືດ ເຂດເນີນສູງແລະ ພືດຫມູນວຽນການ ໃນເຂດປ່າເຫລົ່າ.
  • ໃຫ້ຊົນລະປະທານ ທີ່ດີກວ່າ ແກ່ເນື້ອທີ່ນາ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ເຂດເຫຼົ່ານີ້ອຸດົມສົມບຸນດີ ເພື່ອຈ ະຜະລິດເຂົ້ານາ ແລະ ເຂົ້ານາທາມ (ປາ, ກົບ, ອ່ຽນ, ແລະ ອື່ນໆ) ມີຢູ່ຕະຫລອດປີຍາວນານ
  • ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ຢູ່ໃນ ເຂດພື້ນທີ່ດິນນາຂອງບ້ານ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນເຂດປ່າໄມ້ໃກ້ຄຽງ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ສົມທົບການປູກຖົ່ວແດງ ກັບໝາກສາລີ ເຮັດໃຫ້ ເພີ່ມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະປ່າເຫລົ່າ ແລ້ວກໍເປັນຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຈາກການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສໍາລັບ ຊາວກະສິກອນໃນ ເຂດພູດອຍ
  • ການປັບປຸງຊົນລະປະທານໃນທົ່ງນາເຂົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດຈາກການປູກເຂົ້າເພີ້ມຂຶ້ນແລະ ສາມາດ ຢືດຢຸ່ນປັບດັດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍການຈັດການທີ່ດິນ

   » ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

 

 

 

 

 

 

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Intercropping to improve short rotation of upland fallows (#38)

Xieng Ngeun

 Luang Prabang 

3

37

PAFO

Sustainable and yield improvement of wet rice field production (# 9)

Tad Thong and Ponsai

 Luang Prabang

2

44

PAFO

Improved small scale of traditional weir and promoted paddy rice production (#22)

Viengkham

 Luang Prabang

2

24

PAFO

Total

105