ການລ້ຽງແມງໄມ້ (ເຜິ້ງ)

 ການລ້ຽງແມງໄມ້ (ເຜິ້ງ)

ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ເກັບກູ້ເອົານໍ້າເຜີ້ງຈາກຮັງທໍາມະຊາດທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕາມໜ້າຜາ, ງ່າໄມ້ ແລະ ໂກນໄມ້ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ໃນບາງບ້ານມີ ເຜິ້ງອາຊີ (Apis cerana) ໄດ້ຖືກນໍາເອົາມາລ້ຽງແລ້ວ, ແຕ່ວິທີ ການລ້ຽງ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ຍ້ອນວ່າຂະບວນການເກັບກູ້ເອົານໍ້າເຜິ້ງ ຍັງເປັນການທໍາລາຍຮັງ ຂອງ ມັນ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມັກໜີປະຮັງ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍຈາກຊາວບ້ານ, ໂຄງການຕາບີ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ການລ້ຽງເຜິ້ງທໍາມະຊາດ ໃສ່ໃນແກ໋ດໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ - ແລະຫວັງວ່າຈະເປັນແຫລ່ງສ້າງລາຍຮັບທີ່ໃຫຍ່ກ່ວາເກົ່າ. ວິທີການນີ້ຍັງຈະເປັນການຊ່ວຍຂະຫຍາຍປະຊາກອນເຜິ້ງຕາມລະບົບນິເວດກະສິກໍາ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

ນໍ້າເຜີ້ງທີ່ເກັບໄດ້ຈາກຮັງຕາມທໍາມະຊາດ ເປັນການກົດດັນຕໍ່ກັບຊະນິດເຜິ້ງທໍາມະຊາດ - ຄວາມກົດດັນນີ້ ແມ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້ ໂດຍມີວິທີການລ້ຽງເຜິ້ງທໍາມະຊາດຢູ່ພາຍໃນບ້ານ

  • ເຜິ້ງພື້ນເມືອງ ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນ ຂອງ ລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ເພາະວ່າມັນມີ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປະສົມລະອອງເກສອນພືດ. ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ເຜິ້ງ ເປັນການຮັບ ປະກັນໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນເຜິ້ງທໍາມະຊາດສາມາດສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດຕາມລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນ
  • ການຄຸ້ມຄອງເຜິ້ງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນຸລັກໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຊະນິດພັນຕ່າງໆ ທີ່ເຜິ້ງມັກອາໄສຢູ່.ການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍເປັນການສະຫນອງ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເປັນໂຄງປະກອບບັນດາຊະນິດພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ເພີ່ມທະວີການລ້ຽງເຜິ້ງ ແລະ ຜະລິດນໍ້າເຜີ້ງ ຢູ່ໃນບ້ານ ເປັນການແຫລ່ງສະຫນອງລາຍຮັບເພີ້ມ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ
  • ໂດຍການຜະລິດນໍ້າເຜີ້ງ ໃນແກ໊ດ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບ ບ້ານ, ຊາວບ້ານກໍຈະມີເວລາທີ່ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບອື່ນໆເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນ.
  • ການລ້ຽງເຜິ້ງໃນແກ໊ດໄມ້ ປ່ຽນແທນຈາກການລ້ຽງຢູ່ໃນໂກນໄມ້ແບບເກົ່ານັ້ນ ຈະສາມາດເກັບກູ້ນໍ້າເຜິ້ງໄດ້ ຫລາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບປະລິມານນໍ້າເຜີ້ງ ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍການລ້ຽງເຜິ້ງ

   » ໂຄງການຍ່ອຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານPDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Promotion of Bee keeping and conservation of natural resource, Vienxai District (#23)

Vieng Xai

Houaphan

   

PAFO

Promotion of Local Bee keeping, processing, marketing, Phoukodt, Pek (#25)

Phoukoud, Pek

Xieng Khouang

3

56

DAFO

Promotion of Bee keeping - and processing/marketing, Aid District (#37)

Aid

Houaphan

   

PAFO/

AFRC

Promotion of local bee keeping and honey production (#25)

 

Xieng Khouang

   

DAFO

Bee Keeping, improved management of natural bees/harvest, Chomphet & Nambak District (#4)

 

Luang Prabang

6

81

DAFO

Total

18

137