ເຂົ້າແນວພັນພື້ນເມືອງ

ເຂົ້າແນວພັນພື້ນເມືອງ

ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນບ່ອນທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີຂອງໂລກໃນດ້ານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຂົ້າແນວພັນພື້ນເມືອງ. ເພື່ອຊ່ວຍ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້, ໂຄງການຕາບີ ຈຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂົ້າໃນການເຮັດ ການຄັດເລືອກ ແລະ ປັບປຸງການຜະລິດເຂົ້າ ແນວພັນພື້ນເມືອງ ຢູ່ໃນທັງຫມົດສາມແຂວງເປົ້າຫມາຍ, ທັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ລະບົບນິເວດກະສິກໍາໃທົ່ງນາ ແລະ ຕາມເຂດພູດອຍ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

•  ຮັບປະກັນການຜະລິດແລະ ການອະນຸລັກ ແນວພັນເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນ.

•  ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໃນ ລະບົບການຜະລິດເຂົ້າໃນທົ່ງນາ

• ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ແລະການ ການເອື່ອຍອີງໃສ່ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ການຜະລິດເຂົ້າແນວພັນທ້ອງຖິ່ນ
  • ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ທີ່ດີກວ່າ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການປັບປຸງການຄັດເລືອກເມັດພັນເຂົ້າ
  • ໂອກາດຂອງຄວາມຕ້ອງການສູງແລະ ລາຄາຂາຍ ສໍາລັບການປູກເຂົ້າແນວພັນພື້ນເມືອງແບບອິນຊີ
  • ປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ ໂດຍຜ່ານການນໍາເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເຂົ້າ, ສັດ, ປາ, ກົບ, ແລະກະປູ ກັບຄືນໄປສູ່ນາເຂົ້າໂດຍວິທີການຜະລິດແບບອິນຊີ

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

“little chicken rice”: Rice seed improvement and quality multiplication (project #24)

Vieng Xai and Sam Neua

Houaphan

5

110

PAFO/ PLWU

“little chicken rice”: Rice seed improvementand production promotion (project #29)

Pek

Xieng Khouang

3

70

DAFO/

LWU

Promotion of black sticky rice cultivation for pure seed collection, Sobhao district (project #46)

Sobhao

Houaphan

6

48

PAFO

Khao Khai Noi Breeding and its organic production support in Phoukout district (project #49)

Phoukhodt

Xieng Khouang

6

116

PAFO

Total

20

344