ການລ້ຽງສັດແນວພັນພື້ນເມືອງ

ການລ້ຽງສັດແນວພັນພື້ນເມືອງ

ການລ້ຽງຫມູ ແລະໄກ່ ແນວພັນພື້ນເມືອງ ເປັນແຫຼ່ງສໍາຄັນ ທີ່ສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ບັນດາຊາວບ້ານຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ໃນ ປະເທດລາວ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບາງລັກສະນະວິທີການລ້ຽງສັດ ແບບພື້ນເມືອງ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເກີດພະຍາດໃນອັດຕາສູງແລະມີອັດຕາການຂະຫຍາຍພັນຕໍ່າ.ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັບ ຊາວກະສິກອນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ດັ່ງນັ້ນ ອັດຕາການຜະລິດຈຶ່ງມີສູງຂຶ້ນ ໂດຍ (ກ) ປັບປຸງແຫລ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, (ຂ) ເສີມຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ພືດເປັນຢາໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ສັດລ້ຽງ, (ຄ)ປັບປຸງຕາຕະລາງການ ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນ, ແລະ (ງ) ການຄຸ້ມຄອງຝຸງສັດທີ່ດີກວ່າ ໂດຍການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດເປັນຕົ້ນຕໍ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ສົ່ງເສີມການລ໊ງໝູ ແລະ ໄກ່ ແນວພັນພື້ນເມືອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊະນິດພັນສັດລ້ຽງ ເຫຼົ່ານີ້
  • ການປັບປຸງການ ດໍາລົງຊີວິດ/ລາຍໄດ້ຍ້ອນການລ້ຽງສັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ຂອງ ການລ່າສັດປ່າເກີດຂອບເຂດຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ່ໃກ້ຄຽງ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ໝູແນວພັນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນການສ້າງໃຫ້ມີການສະໜອງຈໍາໜ່າຍ ແລະມີຜົນໄດ້ຮັບຕອບແທນຈາກຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນ
  • ວິທີການລ້ຽງຫມູ ແລະ ໄກ່ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດູແລສູງນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນພະຍາດລະບາດ ແລະ ເພີ້ມອັດຕາການຂະຫຍາຍພັນຂຶ້ນ.
  • ການປັບປຸງອາຫານສໍາລັບລ້ຽງສັດ ເປັນການຍົກລະດັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຫລາຍກວ່າການປະຕິບັດແບບເກົ່າ
  • ການມີເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ທາດໂປຼຕີນຈາກ (ໄກ່ ແລະໝູ) ເປັນການຍົກລະດັບການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຍັງມີ ຄວາມທຸກຍາກສູງ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

  » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

  » ການລ້ຽງແມງໄມ້ (ເຜິ້ງ)

  » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Improved technique for native pig raising (#8)

Phonsai

Luang Prabang

21

158

PAFO

Native chicken raising promotion linked to ABD conservation, Phoukoud Park (#13)

Phoukoud

Xieng Khouang

4

96

DAFO

Native chicken raising improvement linked to ABD use and management in Keung Longhang and Thay Longkhan (#15)

Phoukoud

Xieng Khouang

18

198

PAFO

Total

43

452