ການປ່າໄມ້

 ການປ່າໄມ້

ປະຈຸບັນ, ໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ ນີ້ ແມ່ນ ເຫນັ້ນເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ ປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
ໄຟໄຫມ້ປ່າທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ສາມາດເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນເຂດພູດອຍໄດ້, ໄໝ້ລາມເຂົ້າໄປໃນປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່, ສະກັດກັ້ນການສືບພັນຂອງປ່າເຫລົ່າ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ. ມີຊາວບ້ານບາງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຟໄຫມ້ປ່າແບບບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃນແຕ່ລະປີ. ການຈູດໄຮ່ເປັນວິທີການພາກໜຶ່ງ ຂອງ ລະບົບການເຮັດໄຮ່, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບລະບົບການກະສິກໍາທີ່ລວມທັງວິທີການປ້ອງກັນໄຟ ແລະຄວບຄຸມໄຟສາມາດ ນໍາໄປສູ່ການຍົກລະດັບຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນໍາອີກ.ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ການຄຸ້ມຄອງໄຟ, ໂຄງການຕາບີ ແລະລັດຖະບານ ຂອງ ສ..ປ.ປ.ລາວ ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນ ຫລາຍບ້ານ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປັບປຸງເຮັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມໄຟຕາມແຜນການງາງໄວ້ຊຶ່ງ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ລະບົບການກະສິກໍາແບບເລື່ອນລອຍ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ສ້າງແລວກັນໄຟ (ໃນພື້ນທີ່ໄຮ່) ເພື່ອຮັບປະກັນ/ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟໄໝ້ລາມອອກໄປສູ່ (ກ) ເຂດປ່າໄມ້ອ້ອມແອ້ມໃກ້ຄຽງ ແລະ (ຂ) ເຂດປ່າເຫລົ່າ.
  • ດັ່ງນັ້ນ ຊີວະນາໆພັນປ່າໄມ້ ຈຶ່ງຖືກປົກປັກຮັກສາໄວ້ຫຼື ເກີດເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍ ການຄວບຄຸມ ໄຟ, ໃນຂະນະທີ່ປ່າເຫລົ່າໄດ້ເກີດດີຂຶ້ນ ແລະດິນກໍມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນດີຂຶ້ນໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນເກີດຂຶ້ນ
  • ການຟື້ນຟູປ່າເຫລົ່າ ສາມາດ ບັນຈຸມີຊີວະນາໆພັນຫຼາຍຂຶ້ນ - ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ພື້ນທີ່ນັ້ນຖືກເຜົາໄໝ້ຊໍ້າໆຊາກໆ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ມີການອະນຸລັກແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນ ກະສິກໍາທໍາມະຊາດໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ການຄວບຄຸມໄຟໄຫມ້ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ສໍາລັບ ຄວາມປອດໄພ - ຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມໄຟກໍຈະພາໃຫ້ເກີດມີການບາດເຈັບແລະ ການເສຍຊີວິດມາແລ້ວໃນໄລຍະຜ່ານມາ
  • ການປະສານງານໃນການເຜົາຈູດ ແລະການພັດທະນາແລວຄວບຄຸມປ່າໄມ້ ແມ່ນເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີພຽງພື້ນທີ່ເຮັດໄຮ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກຈູດໄໝ້.
  • ເປັນການຫລຸດຜ່ອນການທໍາລາຍພືດປູກອື່ນໆ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນເກັບເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງ ໄດ້.
  • ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄຟໄໝ້ປ່າເຫລົ່າໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນການເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ໃນເຂດພູດອຍ ຫລາຍຂຶ້ນ (ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງປ່າເຫລົ່າ).

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ປ້າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

 

 

 

 

 

 

 

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Forest fire control community protection (#42)

Phonsai

Luang Prabang

18

1634

MONRE

Village forest recovery and forest fire control (#26)

Phoukoud

Xieng Khouang

1

59

DAFO

Total

19

1693