ການສຶກສາ

 ການສຶກສາ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສືບທອດຕໍ່ກັນມາ ຕາມ ປະເພນີ ຈາກຄົນລຸ້ນເຖົ້າໄປສູ່ລຸ້ນຫນຸ່ມ, ແຕ່ວ່າ ວັດທະນະທໍາ ແລະຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງ ນັ້ນມີການສູນ ຫາຍໄປ ຢ່າງໄວວາ ເນື່ອງຈາກມີກາໜໍາໃຊ້ສີ່ງອໍາຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ. ເພື່ອ ຟື້ນຟູ ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ສໍາລັບ ການພັດທະນາການດໍາລົງຊີວິດ,ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ໂດຍລວມເອົາປະເດັນດ້ານ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ.ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສົ່ງ ຄວາມຮູ້ດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນແລະ ຊຸມຊົນ, ແຕ່ຍັງສາມາດນໍາພາໄປສູ່ການ ການດໍາເນີນ ການລິເລີ່ມ ຢູ່ໃນໝູ່ຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຍ່ອຍ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ ຈະກະທົບເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ ຍ້ອນວ່າ ການ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ລະຫວ່າງ ລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນນັ້ນແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ - ດັ່ງນັ້ນ ການ ສ້າງຫລັກສູດເພີ້ມດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໃນໂຮງຮຽນຈະສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຮູ້ນີ້.
  • ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ຢູ່ໃນໝູ່ຄົນ ລຸ້ນຫນຸ່ມ ຈະເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ການອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກ ພະນັກງານການນໍາ ເຮັດການພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ.
  • ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ທີ່ໄດ້ມີໄວ້ ເພື່ອ ນໍາໃຊ້ ແລະ ເຮັດການຄຸ້ມຄອງ ຈະເປັນການນໍາໄປສູ່ການປັບດັດວິທີການດໍາລົງຊີວິດ ແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຢືດຢຸ່ນ. 
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

ABD local curriculum development and sustainable use at 20 schools in 4 districts (Phoukhoud, Khoun, Thathom, Kham) (#10) 4 districts Xieng Khouang 20    

Total

20