ການທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວ

ການທອ່ງທ່ຽວ ເປັນການສະໜັບສະໜູນເຮັດກາອະນຸລັກວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ໂດຍຜ່ານການອົບຮົມສຶກສາ, ການສ້າງກອງທຶນ ສໍາລັບ ກິດຈະກໍາອະນຸລັກ ແລະ ການສະໜອງທາງເລືອກໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ. ປະຈຸບັນນີ້ ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ໜວທັງໝົດ 3 ໂຄງການຍ່ອຍ (ແຕ່ວ່າ ໜຶ່ງໃນສາມຖືກຈັດປະພດເປັນ ໂຄງການຍ່ອຍຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທາງນໍ້າ) ແລະ ເພື່ອສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອກັນເຮັດການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ຂອງ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ.
  • ກິດຈະກໍາ ເຫຼົ່ານີ້ ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ - ຖ້າຫາກວ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດນັ້ນ ສາມາດສະໜອງເປັນເງິນລາຍໄດ້ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນໂດການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ມັນກໍສົມຄວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດສະຫນອງລາຍຮັບໄດ້ສູງໃຫ້ແກ່ບັນດາບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
  • ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດມີຄວາມຢືດຢຸ່ນດີຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆບ້ານ
  • ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຊົດເຊີຍ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການ ສ້າງຕັ້ງ ເປັນເຂດອະນຸລັກ .
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Promotion of fish reserve for tourism (#31)

Et, Sobhao

Houaphan

1

380

PAFO

Total

1

380