ຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ

 ຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ

ລະບົບນິເວດທາງນໍ້າທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ນັ້ນເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ອາຫານແລະ ລາຍຮັບ ຂອງບ້ານຈະຂຶ້ນກັບການເກັບກູ້ຊະນິດພັນທໍາມະຊາດທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ: ປາ, ກຸ້ງ, ຫອຍ ແລະ ໄຄ. ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຈົນເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້, ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຫລາຍບ້ານເພື່ອປັບປຸງລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງ.ຊຶ່ງລວມມີທັງການປາ ແລະ ກຸ້ງ ຢູ່ໃນນາເຂົ້າ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ຊາວບ້ານເຮັດການສ້າງຕັ້ງ ເຂດອະນຸລັກ ວັງສະຫງວນຕາມສາຍຫ້ວຍ ແລະ ລໍານໍ້າຕ່າງໆຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນປາທໍາມະຊາດບໍ່ຖືກລັກລອບ.

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

  • ເຂດອະນຸລັກປາ ແລະຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເປັນການເພີ້ມພູນຊີວະນາໆພັນທາງນໍ້າຫລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ
  • ການລ້ຽງປາ ໃນ ທົ່ງນາ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ/ລົບລ້າງການນໍາໃຊ້ ຢາຂ້າແມງໄມ້ເປັນການນໍາພາໃຫ້ ຊີວະນາໆພັນທັງໝົດ ໄດ້ມີເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍລວມ (ກົບ, ປາ, ຫອຍແລະອື່ນໆ)
  • ຕິດພັບກັບການສະໜອງວັດຖຸດິບໄຄ ເພື່ອເຮັດການປຸງແຕ່ງຈາກນໍ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃນການຕັດສິນໃຈເຮັດການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພາບໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ.

ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

  • ເຂດອະນຸລັກປາ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າເປັນການປັບປຸງການຫາປາໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງບ້ານ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ເປັນການເພີ່ມ ແລະການສະຫນອງແບບຍືນຍົງທາງດ້ານ ສະບຽ ອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ.
  • ສ້າງເຂດອະນຸລັກ ສໍາລັບໃຫ້ມີປາ ແລະກຸ້ງເພີ້ມຂື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງພຽງພໍ ກັບ ຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງການປະມົງທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງອາຫານ ແລະສ້າງລາຍຮັບ.
  • ການລ້ຽງປາ ໃນນາເຂົ້າ ໃນລະດູການປູກພືດ ເປັນການສະຫນອງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ຊາວບ້ານ, ໂດຍເປັນການສ້າງລາຍຮັບເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຫົວຫນ່ວຍທີ່ດິນ.
  • ໂດຍການປະສານງານການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ຢູ່ໃນກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ, ຊາວບ້ານ, ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສາມາດຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບສູງກວ່າແລະ ຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າ.
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍຊັບພະຍາກ່ອນທາງນ້ຳ

   » ວິດິໂອເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

 

 

 

 

 

 

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ດາວໂຫຼດ ເອກະສານເນື້ອໃນປະຫວັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ ເປັນເອກະສານ PDF ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ດາວໂຫລດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Current Subprojects

Project name

District

Province

Number of villages

Number of households

Partner

Crispy river weed processing and marketing, Luang Prabang (#32)

4 districts

Luang Prabang

4

157

PLWU

Crispy river weed production and quality improvement for marketing purpose (#6)

Phoukoud

Xieng Khouang

6

228

LWU

Fish raising in the rice field with ABD conservation (#30)

Viengxai and Sam Neua

Houaphan

6

33

PAFO

Participatory indigenous fish sanctuary establishment and management, Nam Bak (#19)

Nam Bak

Luang Prabang

10

1784

PLFO

Improvement of native shrimp propagation and participatory management (#41a)

Ngoi

Luang Prabang

6

709

PLFO

Participatory indigenous fish sanctuary establishment and management, Nam Ou (#41b)

Ngoi

Luang Prabang

14

1227

DAFO

Participatory indigenous fish sanctuary establishment and management, Nam Pa (#34)

Phonexai

Luang Prabang

10

1025

PAFO

Improvement of native shrimp propagation and participatory management (#39)

Vieng Thong and Et

Houaphan

3

161

PAFO

Total

59

5324