ພາບລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງໂຄງການຕາບີ

ໂຄງການຕາບີ ສະຫນັບສະຫນູນ ເປັນໂຄງການຍ່ອຍ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງເພື່ອເຮັດການສາທິດ ແລະ ທົດສອບ ວິທີການດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ວີທີການລະບົບນິເວດກະສິກໍາ, ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍພະນັກງານ ຂອງ ລັດຖະບານ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແຕ່ກໍເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ - ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂະຫນາດນ້ອຍ ສໍາລັບ ການລິເລີ່ມ ຂອງ ຊາວບ້ານ ໃນຈໍານວນຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ.

ໄລຍະທີ 1 (ເດືອນພຶດສະພາ 2009 - ມິຖຸນາ 2012)

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະ 1, ໂຄງການຕາບີ ສະຫນັບສະຫນູນ 50 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນ ສາມ ແຂວງ.ປະຕິບັດ ຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ລຸ່ມນີ້ສໍາລັບ ບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ຂອງ ໂຄງການຕາບີ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ສໍາລັບ factsheets.

ໄລຍະທີ 2 - ໄລຍະປະຈຸບັນ(ເດືອນກໍລະກົດ 2012 - ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016)

ມີ58ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ໂຄງການຕາບີໄລຍະທີ່ 2, ປະຈຸບັນພວມດໍາເນີນານຢ່ (ຮອດວັນທີ່28/02/2014). ງົບປະມານທີ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການຍ່ອຍໃນໄລຍະທີ່2 ໂຄງການ ມາເຖິງຕອນນັ້ນ ແມ່ນຈ່າຍແລ້ວ 228.770 ໂດລາສະຫະລັດ. ປະຕິບັດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສໍາລັບ ບັນຊີລາຍຊື່ ຄົບຖ້ວນ (PDF) ຂອງ ໂຄງການໄລຍະທີ່ 2 ປະຈຸບັນ (ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2012 - ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016) ໂຄງການຍ່ອຍ (271KB PDF).

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງໂຄງການຕາບີ ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ ຕາມຫົວຂໍ້ ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 

To read more about the TABI subprojects for Phase 2, follow the subproject theme links below: 

 

ເຂົ້າແນວພັນພື້ນເມືອງ

 

ການປ່າໄມ້

 

ພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຊີ

 ລະບົບການການປູກພືດ, ຜັກປອດສານພິດ, ຫມາກໄມ້

 

 

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ.

 

ການທ່ອງທ່ຽວ

 

ການລ້ຽງສັດແນວພັນພື້ນເມືອງ

 

ຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ

Environmental management

via public education

 

 

ການພັດທະນາແລະການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ

 

ການລ້ຽງແມງໄມ້ (ເຜິ້ງ)

 

ການສຶກສາ