ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ

 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນແຕ່ວັນທີ24-25 ພະຈິກ.

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ; ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການກະກຽມການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ເປັນເວທີປຶກສາຫາລືວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະມີການຮ່ວມມືກັນແນວໃດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017. ໝາກຜົນຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີນີ້ ແມ່ນລັດຖະບານຈະຮັບຮອງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະປີ 2016-2025 ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ. ແຜນການນີ້ໄດ້ລະບຸມາດຕະການສໍາຄັນເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະຊ່ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ  VIII.

ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ມື້ ເຊິ່ງມື້ທຳອິດຈະມີການສົນທະນາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມສຳລັບ 4 ຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ. ມື້ທີສອງຈະມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະ ນາ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະນະທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ, ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີ້ ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຟັງການໂອ້ລົມຂອງພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພະນະທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ, ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. 

 

ຮູບພາບ: