ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ

 

 

 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນໄຊ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງຊຽງເງິນ ແລະໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາເຂດພູດອຍ (The Agro-Biodiversity Initiative – TABI)ໄດ້ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຜະລິດຟອຍຍູ້ກວາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ແລະເມືອງຊຽງເງິນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ (03) ແລະເດືອນເມສາ (04) 2816 ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນຈໍານວນ 24 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ (63%) ຈາກ 5 ບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານພັດທະນາສົບເຈ້ຽ ເມືອງໂພນໄຊ ແລະຈໍານວນ 26 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ (62%) ຈາກ 5 ບ້ານ ຂອງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາກີ່ວຫຍ້າ ເມືອງຊຽງເງິນ. ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ ສອງ (02) ຄັ້ງ ຄື ຄັ້ງທີ່ 1 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ສວນກ້າເບ້ຽໄມ້ ບ້ານພັກຫົກ ເມືອງໂພນໄຊ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14- 18/03/2016 ໂດຍມີຄູຝຶກຈໍານວນ 4 ທ່ານ ມາຈາກເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມາເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນ. ສ່ວນຊຸດອົບຮົມຄັ້ງທີ່ 2 ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ກຸ່ມບ້ານກີ່ວຫຍ້າ ເມືອງຊຽງເງິນ ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-29 ເດືອນເມສາ (04) 2016 ໂດຍມີຄູຝຶກຈາກກຸ່ມບ້ານສົບເຈ້ຽຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຜ່ານນັ້ນມາເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມຖ່າຍທອດດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຂອງການຜະລິດຟອຍຍູ້ກວາດແບບຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນໃນຄັ້ງນີ້. ການຈັດຝຶກອົບຮົມທັງ 02 ຊຸດນີ້ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອແລະການປະສານງານກັບຄູຝຶກ ພ້ອມທັງການຄວບຄຸມການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈາກ ສະມາ ຄົມພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມຊຸມຊົນ (Development Environment Community Association -DECA).

 

ການນໍາຂອງເມືອງຂອງ ສອງເມືອງ ໄດ້ລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຂອງຝຶກອົບຮົມ ສອງ ຄັ້ງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີ ທ່ານ ສີຈັນ ລັດສະໝີ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງໆເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ສົມຫວັງ ດວງອາວອນ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຈັດຕັ້ງເມືອງຊຽງເງີນ.

 

ການຝຶກອົບຮົມຜະລິດຍູ້ກວາດແມ່ນ ເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍ ຂອງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການການຍົກລະດັບທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ນໍາຜູ້ຜະລິດ ແລະສະໜັບສະໜູນການໝູນນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖີ່ນ ແລະເພີ່ມມູນຄ່າຊັບພະຍາກອນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອເຊື່ມໂຍງກັບຕະຫຼາດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະບ່ອນອື່ນໆພາຍໃນປະເທດ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ 2 ຄັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັກສໍາມະນາກອນ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດ ແມ່ນສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະວິຊາການທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ ໄປຖ່າຍທອດສູ່ການຜະລິດຕົວຈິງໄດ້ ຊື່ງໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນຈໍາໜ່າຍອອກສູ່ຕະຫຼາດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະໃນທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນຫນື່ງ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນນຳໃຊ້ແຂມທີ່ເກີດໃນທຳມະຊາດ ແລະ ສວນປູກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕ່າງໆຈໍານວນໜຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມຜະລິດຕະພັນແຂມ ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຂາຍເປັນວຸດຖຸດິບໄດ້ລາຄາຖືກແລະມີບາງຈໍານວນໄດ້ນຳມາແປຮູບ ເປັນຜະລິດຕະພັນຍູ້ກວາດແບບປະຖົມປະຖານ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າ ເຊັ່ນ: ຖ້າຂາຍເປັນວັດຖຸດິບຈະໄດ້ມູນຄ່າປະມານ 6,000 ກີບ/ກິໂລ ແຕ່ຖ້າເອົາມາຜະລິດເປັນຍູ້ກວາດແລ້ວ 1 ກິໂລ ສາມາດຜະລິດຍູ້ກວາດໄດ້ 3 ກ້ານ ບວກໃສ່ວັດຖຸປະກອບທີ່ຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ສາມາດຂາຍໄດ້ 10,000 ກີບ/ກ້ານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ກຸ່ມຜະລິດຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ໄດ້ຜະລິດຍູ້ກວາດໄດ້ 384 ກ້ານ ແລະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 3,840,000 ກີບ.

 

 ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນກໍເຫັນວ່າຊາວບ້ານໄດ້ມີການຄູ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາແລະນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ ແລະມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກ ທາງໂຄງການຕາບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຜະລິດຄຸນນະພາບຍູ້ກວາດໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນຈໍານວນ 50 ທ່ານ, ຍິງ 31 ທ່ານ (62%) ໃນ 10 ບ້ານ ຂອງ 2 ເມືອງດັ່ງກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນແລ້ວ. ທາງໂຄງການຕາບີ ຍັງໄດ້ສະໜອງກອງທຶນໝູນວຽນ ເພື່ອຜະລິດໃນ 5 ບ້ານ (ກຸ່ມບ້ານສົບເຈັ້ຍ 4 ບ້ານ ແລະ ກູ່ມບ້ານນໍ້າບໍ່ 1 ບ້ານ) ໄດ້ມີກອງທຶນ ສໍາລັບ ຊື້ວັດຖຸດິບ ແລະເຄື່ອງມືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດຟອຍຍູ້ກວາດບ້ານລະ 2,000,000 ກີບ ລວມ 5 ບ້ານ ເປັນມູນຄ່າ 10,000,000 ກີບ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນບ້ານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແບບຍືນຍົງ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບົດຂ່າວ: ຈາກທ່ານ ພູນສະຫວັນ ພັນທະວົງສີ ຜູ້ປະສານງານແຂວງ ຫລວງພະບາງ