ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ

 

ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ

 

 

 

ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ສ້າງສວນກ້າມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ, ແຕ່ລະປີ ກໍ່ໄດ້ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ອອກຈຳນວນ ຫຼາຍພັນເບ້ຍເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ບໍລິສັດ,ຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນຊົນປູກເຊິ່ງປະກອບມີເບ້ຍໄມ້ອຸດສະຫະກຳ,ເບ້ຍໄມ້ປະດັບ, ເບ້ຍໄມ້ກິນໜາກ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ອື່ນໆ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກ ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ

     ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປີ ຕົ້ນປີ 2015 ທ່າງໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (ຕາບີ) ໃຫ້ໃຫ້ທືນ ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 39,520,000 ກີບ ສຳລັບຊື້ ແນວພັນໄມ້ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນກ້າເບ້ຍໄມ້ຕ່າງລວມເຖິງຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາເຊິ່ງສາມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ 58,861 ເບ້ຍ ແຕ່ມາຮອດທ້າຍປີ 2015 ຫາຕົ້ນປີ 2016 ຢູ່ຊຽງຂວາງມີອາກາດໜາວຈັດຮິມະຕົກ ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ບາງສະນິດທີ່ບໍ່ທົນຕໍ່ຄວາມໜາວໄດ້ຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ້່ນ:ເບ້ຍກາເຟ ຕາຍ 21,000 ກວ່າເບຍ,

    ເພື່ອເປັນການສຶບຕໍ່ກິດຈະກຳການກ້າເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຫ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນມາຮອດ ທ້າຍປີ 2015 ໂຄງການ ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (ຕາບີ) ໄດ້ໃຫ້ທືນສະນັບສະສູນສວນກ້າຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງຕືມອີກເປັນມູນຄ່າ 43,021,000 ກີບ ເພືອຈັດຊື້ອຸປະກອນເຮືອນຮົມສວນກ້າ,ແນວພັນໄມ້ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນກ້າເບ້ຍໄມ້ຕ່າງລວມເຖິງຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາເຊິ່ງສາມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ແລ້ວຈຳນວນ 12,496ເບ້ຍ ແລະ ຈະຍັງສຶບຕໍ່ກ້າອີກ ຮອດເດືອນ 6 ປີ 2016 ນີ້ໃຫ້ໄດ້ 53,475 ເບ້ຍ ເພືອ່ສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນປູກໃນສົກປີ 2016 ແລະ 2017

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

ບົດຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບຈາກ:

ທ່ານ ແສງພັນ ໄຊພົມມີ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກປະຈຳແຂວງ ຊຽງຂວາງ