ບົດຄວາມ

ໂຄງການຕາບີ ເຮັດວຽກຢູ່ໃສ?(ຕໍ່)

ໂຄງການຕາບີ ເຮັດວຽກຢູ່ໃສ ?

ໂຄງການຕາບີ ທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ. ເຂດເຫລົ່ານີ້ເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງ, ການເຂົ້າເຖິງກໍມີຄວາມຈໍາກັດ ເພາະວ່າຖະຫນົນຫົນທາງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດເດີນທາງທຽວ ເຂົ້າອອກໄດ້ທຸກລະດູການແມ່ນມີຈໍານວນຈໍາກັດນອກຈາກເສັ້ນທາງພາຍໃນບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆເທົ່ານັ້ນ.

ລະບົບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບພື້ນເມືອງແມ່ນ ການປູກເຂົ້າໄຮ່ຕາມເປີ້ນພູ ແລະການປູກເຂົ້າໃນນາ ທີ່ມີເປັນ ຈໍານວນ ຫນ້ອຍຢູ່ຕາມຮ່ອມພູຕ່າງໆ.ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າເຫລົ່າໄດ້ມີການເຂົ້າເຖິງ ບັນດາຜະລິດ ຕະພັນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເປັນຈໍານວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະປະກອບສ່ວນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລາຍຮັບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງທີ່ຫລາກຫລາຍ.

ປະຈຸບັນ, ໂຄງການຕາບີ ມີທັງຫມົດ 65 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລືການສຶກສາແລະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ຢູ່ພາຍໃນສາມແຂວງ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະແຂວງຫົວພັນ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບແຜນທີ່ຕື່ມຂອງແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕາບີ ຄຣິກຮູບເພື່ອຂະຫຍາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫລື ເຂົ້າເບິ່ງຄັງຮູບແຜນທີ່ຂອງໂຄງການຕາບີ

save ຮູບແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມ ຄຣິກຂວາ ແລະ ກົດ "save as"

 

Luang Prabang (8MB)  Xieng Khouang (7MB) Houaphan (7MB) Laos with Districts