ຜົນໄດ້ຮັບ 5 ນໍາເອົາເຄື່ອງມື ແລະ ເນື້ອໃນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ

ຜົນໄດ້ຮັບ 5 ນໍາເອົາເຄື່ອງມື ແລະ ເນື້ອໃນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ

Outcome 5:  Partner institutions incorporate and use ABD tools and concepts for uplands livelihoods development

ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ສະຖາບັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄດ້ລວມເອົາ ແລະນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະແນວຄວາມຄິດ ສໍາລັບພັດທະນາການດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດພູດອຍ.

ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເຊັ່ນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອມມື, ແລະ ໂດຍເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ໂຄງການຕາບີ ສະຫນັບສະຫນູນການນໍາເອົາວິທີການຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາເຂົ້າ ໃນກິດຈະກໍາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ. ໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການຕາບີ ຈະ ຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ອອກທົ່ວປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກວັດທະນະທໍາ ຂອງ ລາວ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບ ຕາມຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາແລະຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້.

ຜົນງານທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ຫ້າ ແມ່ນ:

  1. ແຜນການພັດທະນາຂັ້ນເມືອງແລະແຂວງ ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ, ທັດສະນະ, ວິທີການແລະກິດຈະກໍາ, ແລະນໍາໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອຜະລິດໃຫ້ເກີດມີ ໂດຍຜ່ານ ການວິເຄາະພື້ນທີ່ແບບທາງກວ້າງ.
  2. ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງໄດ້ລວມເອົາ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ເຂົ້າໃນ ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ການຈັດການສະຖາບັນ.
  3. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຜົນ (M&E)ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນ ແລະ ສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ.
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

   » ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ໂຄງການຍ່ອຍຂອງໂຄງການຕາບີ