3. ອົງປະກອບທີ່ 4 ການສົ່ງເສີມປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

2.   ອົງປະກອບທີ່ 4 ການສົ່ງເສີມປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ເຮັດການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ , ແລະ ເຮັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ສໍາລັບ ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງ ຊຸມຊົນໃນເຂດພູດອຍເນີນສູງ

ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ເປັນ ການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໂດຍກົງ ໃຫ້ກັບ ກົດຫມາຍປ່າໄມ້ ໂດຍການຊ່ວຍຢັ້ງຢືນການລວມເອົາ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ”ປ່າເຫລົ່າ-ປ່າພຸ່ມ”, ແລະ ສະຫນອງບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນ ກັບ ຖັນແຖວອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຫນ້າທີ່ປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກກປ, ກຊສ, ແລະ ພະແນກ ກປ ແຂວງ. ໂຄງການຕາບີ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ທີ່ ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ກະສິກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ສໍາລັບ ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ໃນ ຊຸມຊົນເຂດພູດອຍ. ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສີ່ ແມ່ນ:

  1. ກອງເລຂາ CBD ເຮັດການປະສານງສນເພື່ອການປະຕິບັດວຽກງານ CBD ແລະ NBSAP.
  2. ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າ, ຖືກ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນ ເວທີ "ການພັດທະນາຂະແຫນງການ”.
  3. ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖືກ ປະສົມປະສານ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ.

 

 

 

 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ໂຄງການຍ່ອຍຂອງຕາບີ 

   » ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ