ຜົນໄດ້ຮັບ 3 ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມຮູ້ ແຜນການແລະ ເຄື່ອງມືການສະຫນັບສະຫນູນ

ຜົນໄດ້ຮັບ 3 ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມຮູ້, ແຜນການແລະ ເຄື່ອງມືການສະຫນັບສະຫນູນ

ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ການວາງແຜນການທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ປະສົມປະສານ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະການແລກປ່ຽນເຄື່ອງມື ເພື່ອ ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເປັນຫລັກຖານແກ່ການຕັດສິນໃຈ.

ໂຄງການຕາບີ ຜະລິດສື່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ສໍາລັບ ເຜີຍແຜ່ອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຈົດຫມາຍຂ່າວ ໂຄງການຕາບີ (ຕາບີອັບເດດ), ປະຕິທິນ, ປື້ມບັນທຶກ, ວິດີໂອພາກສະຫນາມ, ໂປສເຕີ, ແຜນທີ່, ສື່ມະຫາຊົນ, ແລະ ງານວາງສະແດງຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຕາບີ ຍັງສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ເຄື່ອງມືການວາງແຜນພື້ນທີ່ທາງກວ້າງ, ແລະ ແຜນທີ່ກໍລະນີສຶກສາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ໂດຍການເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນ, ໂຄງການຕາບີ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຮັກສາ, ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເປັນຫລັກຖານໃຫ້ແກ່ການ ຕັດສິນໃຈ.

ຍັງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດການສ້າງ ”ຫຼັກຖານ” ໃຫ້ສໍາເລັດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖານຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ມູນສອງອາດຈະມີໃຫ້ຊົມໃຊ້, ເຊັ່ນວ່າສະຖິຕິກະສິກໍາທີ່ມີແລ້ວປະຈຸບັນ, ແຕ່ຍັງເປັນ ຂໍ້ມູນຍາກ/ຄວາມຈິງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການເກັບກໍາຕື່ມຢູ່ໃນພາກສະໜາມ ໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ສໍາເລັດຕ່ືມ.

  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໄມ້, ສັດນໍ້າແລະ ສັດປ່າ (ຈາກ125 ບ້ານ ຮອດມື້ນີ້).
  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານລາຍຮັບ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ, ສັດລ້ຽງແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ (46 ບ້ານ ຮອດມື້ນີ້).
  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານການປະມົງ.
  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເຫັດ ແລະການເກັບກູ້.
  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຈາກ 450 ບ້ານ ໃນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະແຂວງຊຽງຂວາງ.

 ຜົນງານທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 3 ມີດັ່ງນີ້:

 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດ, ລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ແມ່ນໄດ້ ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ, ຂໍ້ມູນມືສອງກໍໄດ້ມີແລ້ວ ແລະ ການສຶກສາຕາມການຄັດເລືອກກໍໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວ.

  1. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ແບບປະສົມປະສານ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການແລ້ວ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພື້ນທີ່ທາງກວ້າງ ແລະມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ານພູມສັນຖານທີ່ມີຫລາຍປະໂຫຍດຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ.
  2. ໂຄງການຕາບີສ້າງໃຫ້ມີຜົນງານຫລາຍດ້ານ, ຜະລິດຕະພັນຂອງພື້ນທີ່ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແມ່ນໄດ້ລວບລວມຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບທີ່ສື່ມວນຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະກອງປະຊຸມ.
  3. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ແລະເຄືອຂ່າຍການຮຽນຮູ້ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມການສົນທະນາ ແລະຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

  » ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

   » ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ