ພາບລວມຂອງຕາບີ

ພາບລວມຂອງໂຄງການຕາບີ

ໂຄງການຕາບີ, ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ອົງການສະວິດເພື່ອພັດທະນາ ແລະການຮ່ວມມື (SDC) ທີ່ທໍາການຊອກຫາ ບັນດາຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອເຮັດການອະນຸລັກ, ເສີມຂະຫຍາຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ຕາມທີ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນພູມສັນຖານພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນ ຂອງ ຄອບຄົວປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ໃນເຂດພູດອຍພາກເຫນືອຂອງລາວ .ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ນໍາພາປະຕິບັດ ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ )MAF). NIRAS/ Rambol NA ແລະ ສູນພັດທະນາແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE)ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ.

ເປົ້າຫມາຍໂດຍລວມຂອງ ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະ ປັງປຸງຍົກລະດັບດໍາລົງຊີວິດຂອງ ຊຸມຊົນໃນເຂດພູດອຍ ໂດຍຜ່ານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນພູມສັນຖານພື້ນທີ່ໆມີຫລາຍປະໂຫຍດ.ມັນຍັງເປັນການຊອກຫາ ເພື່ອ ຍົກສູງບົດບາດດ້ານສະຖານະພາບ ຂອງ, ແລະເຊື່ອມໂຍງເອົາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໃຫ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ ສະຖານະການຂອງປະເທດ.
ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນ ”ການລິເລີ້ມ” ທີ່ໄດ້ເຮັດການພັດທະນາ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂອກາດເພື່ອລວບລວມເອົາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະລະບົບນິເວດກະສິກໍາ ເຂົ້າໄປໃນ ບັນດາແຜນງານແລະນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການສະຫນອງທຶນ ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ດ້ານວິຊາການ ແກ່ບັນດາແຜນງານທີ່ພວມປະຕິບັດຢູ່ ແລະລິເລີ້ມໃໝ່ທາງດານການກະສິກໍາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກແລະອື່ນໆ ຕາມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນໍາເອົາປະເດັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ເຂົ້າສູ່ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບຊາດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ.ການປະຕິບັດນີ້ ແມ່ນໂດຍຜ່ານການເຮັດສາທິດໃນພາກສະຫນາມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາອາຊີບດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ການຄອບຄອງຫ/ເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ການແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດ ໃຫ້ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.

ການປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງການຕາບີ ແມ່ນເປັນໄລຍະໆ. ໄລຍະທີ່1 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ໃນປີ 2009 ແລະ ສໍາເລັດ ໃນປີ 2012 (ງົບປະມານມີຈໍານວນທັງຫມົດ 4.535.031 ໂດລາສະຫະລັດ). ໄລຍະທີ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ໃນ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2012 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ ຮອດ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016 (ມີງົບປະມານທັງຫມົດ 6,358,000 ໂດລາສະຫະລັດ). ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016.

ການປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຕາບີ ແມ່ນ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີ5 ຂົງເຂດອົງປະກອບຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ທາງເລືອກແລະ ລະບົບ ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໄດ້ຖືກອອກແບບ, ສາທິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ໂດຍ ຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນໃນເຂດພູດອຍແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ. ອ່ານຕໍ່

ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ການວາງແຜນ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄອບ ຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ບ້ານ ແລະ ເຮັດການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ. ອ່ານຕໍ່

ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ການວາງແຜນການທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ປະສົມປະສານ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ຊີວະນາໆ ພັນກະສິກໍາ ແລະການແລກປ່ຽນເຄື່ອງມື ເພື່ອ ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເປັນຫລັກຖານແກ່ການຕັດສິນໃຈ . ອ່ານຕໍ່

ຜົນໄດ້ຮັບ 4: ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແບບ ຍືນຍົງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ສໍາລັບ ປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດພູດອຍ. ອ່ານຕໍ່

ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ສະຖາບັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄດ້ລວມເອົາ ແລະນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ສໍາລັບພັດທະນາການດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດພູດອຍ. ອ່ານຕໍ່

 

 

 

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ

   » ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

 

ໂຄງການຕາບີ ຫ້ອງການ ແລະພະນັກງານ ໂຄງການຕາບີ

ໂຄງການຕາບີມີ 4 ຫ້ອງການຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວຄື: ຫ້ອງການປະສານງານຢູ່ສູນກາງ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) CU/SO, ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານ ຂັ້ນແຂວງ (PCO) ຢູ່ 3 ແຂວງ: ແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທທີ່ຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້ contacts page, ແລະ TABI staff page