ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ການວາງແຜນ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ການວາງແຜນ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວິທີການ ແລະ ສ້າງເປັນຂະບວນການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (pFALUPAM) ທີ່ (i) ”ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ” ໃນການປະກອບເອົາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການດໍາລົງຊີວິດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ (ii) ສົ່ງເສີມການກໍານົດເຂດແດນທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເປັນມິດກັບຊາວບ້ານ. ນີ້ແມ່ນ ຂະແຫນງການວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກ ພູມສັນຖານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢູ່ໃນ ເຂດພູດອຍ, ລະດັບຄວາມກ້ວາງຂວາງຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນຂອງພວກທີ່ມີເງິນ (ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ) ໂດຍ ໂຄງການທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, pFALUPAM ຈຶ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນເຖິງ ວິທີການທີ່ດີເພື່ອພິຈາລະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກັບລາຍລະອຽດ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ ແມ່ນ:

1 . ເຄື່ອງມື pFALUPAM ຖືກ ຢັ້ງຢືນ, ທົບທວນປັບປຸງປກ້ໄຂ, ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຖືດຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່;
2 . ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ຖຶກ ຄັດເລືອກ CS/PS ເພື່ອປະຕິບັດ pFALUPAM ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
3 . pFALUPAM ແມ່ນຖືກສາທິດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງ ຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າຫມາຍ ແລະ ໃນເມືອງ.
4 . ການປະສານງານຊ່ວຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ LUP ແລະ pFALUPAM ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງມີ ມີປະສິດທິພາບ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ບໍ່ແມ່ນພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍຂອງ ໂຄງການຕາບີ

 

ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການpFALUPAMມີ:

A: ຂ້ອນຂ້າງໃຊ້ເວລາຫລາຍ, ແລະ ມີການເຮັດການໄປຢ້ຽມຢາມຊໍ້າຄືນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຊາວບ້ານ:

(i) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເພື່ອ ພັດທະນາສ້າງແຜນທີ່ພູມສາດ ຂອງ ພູມສັນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ 1 ທີ່ສໍາຄັນ, ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ "ປະຕິບັດການ" ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ເບິ່ງຂ້າມມັນ

(ii) ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການເຂົ້າໃຈ ເຖິງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ - ແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການລະບຽບວິໄນ, ຄວາມຄິດ, ສາຍຕາ ສໍາລັບ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ຮັບຟັງສຽງຂອງຊາວບ້ານ;

(iii) 10 ຊຸດ ຂໍ້ມູນຖືກເກັບກໍາ - ຢູ່ໃນກຸ່ມ ແລະ ລະດັບບາງ ຄົວເຮືອນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ບັນດາຈຸດປະສົງໃນລະດັບຖັນແຖວຕ່າງໆ.

B: ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 'ກຸ່ມບ້ານ'

ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ຂອງ ລັດຖະບານ, ໃນບ່ອນໃດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດການໄປຢ້ຽມຢາມຊໍ້າຄືນອີກ ໃນບັນດາບ້ານ.
ລະບົບນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື່ມ, ຕໍ່ແຕ່ລະບ້ານ (ກ່ວາວິທີການໃນ 1 ບ້ານ), ແຕ່ວ່າ ເປັນການນໍາພາ ໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນດ້ານ ງົບປະມານ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

C: ການນໍາໃຊ້ຮູບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ທາງອາກາດລາຍ ຢ່າງລະອຽດເຕັມທີ່ ຮ່ວມກັບ ຊາວບ້ານ.

D: ສ້າງວິໄນວິທີ່ການດ້ານ GIS, ເພື່ອໃນທີ່ສຸດ ເຮັດການພັດທະນາລະບົບການນໍາໃຊ້ GIS ແຫ່ງຊາດ.

E: ພັດທະນາ ລາຍລະອຽດລະບົບ ການຈໍາແນກຈັດຊັ້ນປະເພດປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ - ປະຈຸບັນເປັນການຍອມຮັບແລ້ວໂດຍຫຼາຍໂຄງການແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ລັດຖະບານ

F: ປະດິດສ້າງການຕີລາຄາ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ການປ່າໄມ້, ການເຮັດໄຮ່, ແລະ ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ.

 

ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານ pFALUPAM ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ບໍ່ລວມເອົາບ່ອນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ແຂວງອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ)

 

 

 

   Further Information

   » Forest and Land Use Planning page

   » Forest and Land Use Planning Photos

   » Knowledge Base

   

Province

Number of District

 Number of village clusters  

 Number of villages

 Details

Luang Prabang

4 districts

7 village clusters

50 villages

includes monitoring 3 completed villager cluster

Xieng Khouang

2 Districts

5 village clusters

32 villages

includes monitoring 3 completed villager clusters

 Houaphanh

3 Districts

3 village clusters

19 villages

some based on "watershed"