ຜົນໄດ້ຮັບ 1 ການດໍາລົງຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

ຜົນໄດ້ຮັບ 1 ການດໍາລົງຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

 ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ທາງເລືອກແລະ ລະບົບ ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໄດ້ຖືກອອກແບບ, ສາທິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ໂດຍ ຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນໃນເຂດພູດອຍແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ.

 

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີ 1 ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຄງການຍ່ອຍ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນລະດັບຕ່າງໆ.ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສ້າງປະສົບການ ໃນຂົງເຂດ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ,ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະການສຶກສາ.ໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີ 2 ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ປະສົບການ ແລະ ຍັງຈະສືບ ຕໍ່ເຮັດການອອກແບບ, ສາທິດ, ແລະທາງເລືອກໃນການນໍາໃຊ້ ແລະລະບົບ ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ດ້ານ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນໃນເຂດພູດອຍແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໃນ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ 1. ຜົນໄດ້ຮັບສໍາຄັນທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່1 ແມ່ນ:

 

  1. ຜູ້ປະຕິບັດການໃນພາກລັດຖະບານ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄວາມ ອາດສາມາດໃນການອອກແບບແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ;
  2. ທາງເລືອກໃນການດໍາລົງຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໄດ້ມີການທົດສອບ, ສາທິດ, ແລະ ໄດ້ຮັບ ຮອງເອົາ ໂດຍກຸ່ມ (ຂາວກະສິກອນ, ຊຸມຊົນ, ເອກະຊົນ, ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ);
  3. ລະບົບການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີການປະກອບສ້າງຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຕາມພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ ແລະປະຕິບັດຕົວຈິງ.
  4. ຍົກລະດັບການແລກປ່ຽນແລະການປະຕິບັດວິທີການດໍາລົງຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາຊາວກະສິກອນ, ຊຸມຊົນ, ເອກະຊົນ, ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.

 

ຢູ່ ພາກສະຫນາມ

ໂຄງການຕາບີ, ໃນປະຈຸບັນໄດ້ປະຕິບັດວຽກເປັນ ໂຄງການຍ່ອຍ 58 ໂຄງການຍ່ອຍແລະ 7 ກິດຈະກໍາ ຂະຫນາດນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນການສາທິດແລະສົ່ງເສີມບັນດາລະບົບ ແລະທາງເລືອກປະເພດຕ່າງໆ ສໍາລັບການດໍາລົງ ຊີວິດພື້ນຖານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຢູ່ໃນ ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.ໂຄງການ ຍ່ອຍ ນີ້ໄດ້ເຮັດການເປີດກວ້າງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ:ປ່າໄມ້ແລະ ແມ່ນ້ໍາ, ການປູກ ແລະປັບປຸງການປະຕິບັດການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນປະຈຸບັນ, ແລະ ກິດຈະກໍາການ ສຶກສາ .ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່Webpages ຫນ້າສະພາບລວມ ແລະ ເນື້ອເລື່ອງໂຄງການ. ອ່ານຕໍ່

 

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ໂຄງການຍ່ອຍຂອງຕາບີ 

   » ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ພາບຖ່າຍເພີ່ມເຕີມ