ສິ່ງພິມອັນອື່ນ - ໃຫມ່ ຂອງ ໂຄງການຕາບີ

ສິ່ງພິມອັນອື່ນ - ໃຫມ່ ຂອງ ໂຄງການຕາບີ

 

ນອກຈາກນັ້ນ ໜັງສືພິມ ໂຄງການຕາບີ ‘TABI UPdates’, ບົດສະເຫນີລາຍງານ ແລະ ວິດີໂອ ແລ້ວ, ໂຄງການຕາບີ ຍັງໄດ້ຜະລິດສິ່ງພິມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂປດສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ປະຕິທິນ ແລະ ປຶ້ມ ຮ່ວມກັບການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ຮ່ວມກັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂປສເຕີ

ແຜ່ນພັບ

ປະຕິທິນ

Posters

     
Improving mapping for Forest and Land Use Planning (English)   Sub-Sector Working Group on Agro-Biodiversity (2013. English)   The Agro-Biodiversity Initiative in the LAO PDR (TABI Summary Poster) (English)   The Agro-Biodiversity Initiative in the LAO PDR (TABI Summary Poster) (Lao)

 

2014 Calendar

           
2014 Wall Calendar (low resolution)   2014 Desk Calendar (low resolution)