ໂຄງການຕາບີ ອັບເດດ

ໂຄງການຕາບີ ອັບເດດ

 

ໜັງສືພິມ ໂຄງການຕາບີ ‘TABI UPdates’ ປະຈໍາໄຕມາດ ຈະໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສ້າງມາໄດ້ໃນປະຈຸບັນ, ແລະ ວິທີການທີ່ດີ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຂອງ ໂຄງການຕາບີ ແລະ ບັນດາແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລິເລີ້ມ ດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ໜັງສືພິມ ໂຄງການຕາບີ ‘TABI UPdates’ ແມ່ນຈັດພີມເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ສາມາດດາວນ໌ໂຫລດເບິ່ງທັງ ສະບັບເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ໄດ້ໃນ ເວບໄຊທ໌:

 

UPdate 1

April 2011

UPdate 2

November 2011

UPdate 3

June 2013

UPdate 4

January 2014

 

 

Download

Download Download Download
English  Lao English  Lao English  Lao English  Lao