ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ -ສະພາບລວມ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ -ສະພາບລວມ

ໂຄງການຕາບີ ສາມາດຜະລິດ ສິ່ງພິມ, ສື່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກ່ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງກັບສະພາບປະຈຸບັນ. ລາຍການເຫຼົ່ານີ້ ຍັງເປັນການສະຫນອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເປັນຖານຄວາມຮູ້ພື້ນໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ

ລາຍການສື່ ແລະ ສິ່ງພິມເຫລົ່ານີ້ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ໂດຍກົດໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວຽກ ຂອງ ໂຄງການຕາບີ ແມ່ນ ໜັງສືພິນໂຄງການຕາບີ Update.

 

TABI Updates

 Presentations 

 Videos

News Archive