ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່

ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່

ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່ ແມ່ນ ເວັບໄຊຕ໌ ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບ ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່. ຖານຂໍ້ມູນ ບັນຈຸມີ ວິທະຍາສາດ ແລະ ໜັງສື ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີສຶກສາ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່. ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່ ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນຮູບແບບແຜນທີ່ ໃນເວບໄຊທ໌. ເປັນທາງເລືອກ ເພື່ອຊອກຫາຢູ່ໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່, ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່ ຍັງສະຫນອງ ການຊອກຫາ ຖານຂໍ້ມູນເປັນໜັງສືອີກດ້ວຍ

 

 

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ຫໍສະໝຸດຮູບພາບ

   » ແຜນທີ່ສຳຫຼວດຂອງໂຄງການຕາບີ