ແຜນທີ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ແຜນທີ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ແຜນທີ່ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນ ເວັບໄຊຕ໌ ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ຖານຂໍ້ມູນ ບັນຈຸມີ ວິທະຍາສາດ ແລະ ໜັງສື ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີສຶກສາ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ແຜນທີ່ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນຮູບແບບແຜນທີ່ ໃນເວບໄຊທ໌. ເປັນທາງເລືອກ ເພື່ອຊອກຫາຢູ່ໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່, ແຜນທີ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຍັງສະຫນອງ ການຊອກຫາ ຖານຂໍ້ມູນເປັນໜັງສືອີກດ້ວຍ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ Wiki - ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໃນໜ້າຫລັກ ຂອງ Wiki ໃນ ເວບໄຊທ໌ NAFRI

 

 

   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ໂຄງການຍ່ອຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

   » ຫໍສະໝຸດຮູບພາບ

   » ສື່ແລະ ສິ່ງພິມ