ແຜນທີ່ຈາກການສໍາຫລວດ

ແຜນທີ່ຈາກການສໍາຫລວດ (ມີແຜ່ນ DVD ອອນໄລທ໌)

 

ໂຄງການຕາບີ ສາມາດຜະລິດເປັນ ດີວີດີ ຂໍ້ມູນພູມິປະເທດຕາມການຄັດເລືອກ, ຫົວຂໍ້ ຂອງ ແຜນທີ່ ແມ່ນ ການວາງແຜນ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະດັບຕ່າງໆ (ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ), ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມແຂວງເປົ້າຫມາຍ ຂອງໂຄງການ ຄື ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ .

ໃຫ້ຄລິກໃສ່ ການເຊື່ອມຕໍ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ ແຜນທີ່ ອອນໄລນ໌ ດີວີດີ ອອນໄລນ໌:

ໂຄງການຕາບີ ທີ່ ດີວີດີ ver 2.0 | ຕຸລາ 2013. 

ໂຄງການຕາບີ ທີ່ ດີວີດີ ver 1.0 | ກໍລະກົດ 2013