ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

ພາບລວມຂອງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

ໂຄງການຕາບີສະຫນອງ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແບບຄົບຖ້ວນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ລວບລວມພິຈາລະນາເອົາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ເຂົ້າສູ່ໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ.ຄວາມຮູ້ ພື້ນຖານນີ້ ລວມທັງ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ, ການວິເຄາະວິໃຈ ແລະ ສັງລວມໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະຫນອງບັນດາເຄື່ອງມື ສໍາລັບ ນໍາໃຊ້ ໂດຍ ຜູ້ປະຕິບັການ.ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ ປະກອບມີ ແຜນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ແຜນທີ່ການເຮັດໄຮ່, ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ພູມສາດກະສິກໍາ, ລວມທັງຖານຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ Wiki ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.ໃຫ້ນໍາ ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ.

NTFP Mapper

Shifting Cultivation Mapper

  NTFP Wiki

 TABI Maps

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ການສ້າງ 'ຫຼັກຖານ' ແມ່ນການສຸມໃສ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນມືສອງທີ່ອາດຢ່າງພຽງພໍ. ສ່ວນການເກັບຂໍ້ມູນດິບ/ຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ແມ່ນປະກອບມີ:

  • ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໄມ້, ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ (ມາຮອດມື້ນີ້ ໄດ້ແລ້ວ 125 ບ້ານ)
  • ລາຍຮັບ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ (ມາຮອດມື້ນີ້ ໄດ້ແລ້ວ 46 ບ້ານ)
  • ການປະມົງ
  • ເຫັດ ແລະ ການເກັບກູ້
  • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຈາກ 450 ບ້ານ ໃນ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ