4. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້

ພວກເຮົາ ຢູ່ໃນຍຸກ ຂອງ ລະບົບນິເວດ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງມີຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ທີ່ຢູ່ໃນ ລະບົບນິເວດ ທໍາມະຊາດ ແລະ ການປູກຝັງ. ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ການຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດແບບລ້ຽງຊີບ ກຸ້ມຕົນ ເອງ ແລະ ຂະຫນາດນ້ອຍນັ້ນ ປ່ຽນເປັນການຜະລິດພືດດ່ຽວທີ່ເປັນໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດການ ຕະຫຼາດ ຊຶ່ງມີການປະຕິບັດກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນໄພຄຸກຄາມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ ຕໍ່ກັບ ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ແຕ່ຍັງ ກະທົບຕໍ່ກັບພື້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງ ຫລາຍ ຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ໃນຊຸມປີ ມໍ່ໆມານີ້, ນະໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນການຫັນເອົາທີ່ດິນໃຫ້ເປັນທຶນ ເພື່ອການພັດທະນານັ້ນ ໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການການພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມສະເຫມີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນເບື້ອງຫນຶ່ງ, ມັນໄດ້ສະຫນອງໂອກາດ ສໍາລັບ ການພັດທະນາ ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ ປະເທດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມເປັນດ້ອຍ ພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໃນດ້ານອື່ນ, ມັນ ອາດຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ຍືນຍົງໃນບາງກໍລະນີ, ອັນພາ ໃຫ້ເກີດມີການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ການ ຂັດແຍ້ງທີ່ດິນ, ການເກີດຄວາມທຸກຍາກເພີ້ມ, ມີຄວາມແຕກໂຕນ ກັນດ້ານການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້.

 

ການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການວາງແຜນ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (pFALUPAM ) ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຢູ່ໃນ ເຂດພູດອຍ. ໃນຂະນະທີ່ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ມາແລ້ວຫລາຍທົດສະວັດ ຮອດປັດຈຸບັນ, ມັນປະເຊີນຫນ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ ຕ່າງໆ ຕາມ ປະຫວັດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ພູມີປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ, ນະໂຍບາຍ ທີ່ກ້ວາງຂວາງຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນຂອງຜູ່ທີ່ມີເງິນ (ແລະ ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ) ໂດຍ ທຸລະກິດພາກພື້ນຂະໜາດໃຫຍ່.

ຕໍ່ກັບເບື້ອງຫລັງຄວາມເປັນມານີ້, ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ເຮັດການພັດທະນາວິທີການ ສໍາລັບ ການວາງ ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງອີງໃສ່ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານລະບົບ ແລະ ການສ້າງ ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງແຜນການ ໂດຍອີງໃສ່ ທ່າແຮງຕົວຈິງ, ເຊັ່ນ ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ແທ້ຈິງ, ວິທີການນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ວິທີການທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແມ່ນ ການວາງແຜການ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ຫຼື pFALUPAM). ຂະບວນການ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ ເປັນສ່ວນ ຫນຶ່ງ ຂອງ ຂະບວນການນີ້, ອີງໃສ່ຫຼາຍຊຸດ ຂອງ ການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ການຮີບໂຮມເອົາບາດ ກ້າວ ການເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ພາກຫ້ອງການ ເພື່ອຊອກຫາ (i) ປະ ສິດທິຜົນໃນປະສົມ ປະສານການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບ້ານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ, ແລະ ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ (ii) ສົ່ງເສີມການກໍານົດເຂດແດນທີ່ດິນ ແລະ ເຮັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ກະສິກໍາ ແລະ ເປັນມິດກັບຊາວບ້ານ.

ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການpFALUPAMມີ:

A: ຂ້ອນຂ້າງໃຊ້ເວລາຫລາຍ, ແລະ ມີການເຮັດການໄປຢ້ຽມຢາມຊໍ້າຄືນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຊາວບ້ານ:

  • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເພື່ອ ພັດທະນາສ້າງແຜນທີ່ພູມສາດ ຂອງ ພູມສັນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ 1 ທີ່ສໍາຄັນ, ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ "ປະຕິບັດການ" ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ເບິ່ງຂ້າມມັນ
  • ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການເຂົ້າໃຈ ເຖິງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ - ແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການລະບຽບວິໄນ, ຄວາມຄິດ, ສາຍຕາ ສໍາລັບ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ຮັບຟັງສຽງຂອງຊາວບ້ານ;
  • 10 ຊຸດ ຂໍ້ມູນຖືກເກັບກໍາ - ຢູ່ໃນກຸ່ມ ແລະ ລະດັບບາງ ຄົວເຮືອນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ບັນດາຈຸດປະສົງໃນລະດັບຖັນແຖວຕ່າງໆ.

B: ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 'ກຸ່ມບ້ານ'

  • ໃນບ່ອນໃດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ຂອງ ລັດຖະບານ, ວິທີການນີ້ ແມ່ນເຮັດການໄປຢ້ຽມຢາມຊໍ້າຄືນອີກ ໃນບັນດາບ້ານ.
  • ລະບົບນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື່ມ, ຕໍ່ແຕ່ລະບ້ານ (ກ່ວາວິທີການໃນ 1 ບ້ານ), ແຕ່ວ່າ ເປັນການນໍາພາ ໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນດ້ານ ງົບປະມານ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

C: ການນໍາໃຊ້ຮູບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ທາງອາກາດລາຍ ຢ່າງລະອຽດເຕັມທີ່ ຮ່ວມກັບ ຊາວບ້ານ.

D: ສ້າງວິໄນວິທີ່ການດ້ານ GIS, ເພື່ອໃນທີ່ສຸດ ເຮັດການພັດທະນາລະບົບການນໍາໃຊ້ GIS ແຫ່ງຊາດ.

E: ພັດທະນາ ລາຍລະອຽດລະບົບ ການຈໍາແນກຈັດຊັ້ນປະເພດປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ - ປະຈຸບັນເປັນການຍອມຮັບແລ້ວໂດຍຫຼາຍໂຄງການແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ລັດຖະບານ

 

ເວທີໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້

ຢູ່ພາຍໃນ ໂຄງການຕາບີ ວຽກງານການວາງ ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ (LUP) ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີ ເວທີແບບອອນໄລ໋. ມັນເປັນປ່ອງ ເວັບໄຊຕ໌ ທີ່ໃຊ້ເປັນເວທີ ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ກັບການ ວາງ ຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະດັບບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດ ມາເຮັດການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແຜນທີ່, ຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງບ້ານ, ຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ.

Access the Forest and Land Use Planning Platform

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

   » ຮູບພາບປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

   » ຄງການຍ່ອຍການປ່າໄມ້

   » ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

 

FALUPAM Presentations

The following presentations give more information and insight into various aspects of the  FALUPAM process. 

Participatory Forest and Land Use Planning Summary (English PDF 478 KB)
Land Use Planning and Land Tenure in Laos (English PDF 5.79 MB)
Stabilisation of Land Use and Upland Development (English PDF 3.39 MB)
The pFALUPAM Process - Key Elements (English PDF 2.87 MB)