• Slide 1 Lao
  • Lao slide 2
  • Lao slide 3
  • Lao slide 4
  • Lao slide 5

ຂ່າວຕາບີອັບເດດ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ

05-12-2016 Hits:1167 TABI latest News kook - avatar kook

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ

  ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນແຕ່ວັນທີ24-25 ພະຈິກ.   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016–ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ; ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການກະກຽມການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ເປັນເວທີປຶກສາຫາລືວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະມີການຮ່ວມມືກັນແນວໃດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017. ໝາກຜົນຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີນີ້ ແມ່ນລັດຖະບານຈະຮັບຮອງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະປີ 2016-2025 ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ. ແຜນການນີ້ໄດ້ລະບຸມາດຕະການສໍາຄັນເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະຊ່ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ  VIII. ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ມື້ ເຊິ່ງມື້ທຳອິດຈະມີການສົນທະນາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມສຳລັບ 4 ຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ. ມື້ທີສອງຈະມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະ ນາ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະນະທ່ານ...

Read more

ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳແມ່ນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ

20-05-2016 Hits:712 TABI latest News kook - avatar kook

ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳແມ່ນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ

ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳແມ່ນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ     ແຂວງຫົວພັນແມ່ນ 1 ໃນ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ທີ່ມີຫ້ວຍເລິກພູສູງຊັນການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາປູກເຂົ້າມີບາງຂົງເຂດຫ້ວຍນ້ຳທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າເນື້ອທີ່ນາ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຈະເຮັດຝາຍເພື່ອເອົານ້ຳຂຶ້ນມາຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້, ສະນັ້ນປະຊາຊົນຈຶ່ງຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອຫານ້ຳຂຶ້ນຫົດເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ທຳການຜະລິດຕາມລະດູການດ້ວຍການສ້າງຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳ ຫລືເອີ້ນວ່າ “ຫລົກ” ເພື່ອປັ່ນເອົານ້ຳຂຶ້ນຫົດເນື້ອທີ່ນາໂດຍໄດ້ພັດທະນາຈາກກົງພັດນ້ຳຕ່ຳເຂົ້າ ມາເປັນກົງພັດນ້ຳຊົນລະປະທານຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໂດຍສະເພາະເຂດປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານຫີ້ມ ແລະ ບ້ານເມືອງແວ່ນ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາລຽບຕາມສອງ ແຄມນ້ຳຊຳ ປະຈຸບັນກຸ່ມບ້ານຫີ້ມມີຈຳນວນກົງພັດນ້ຳ 18 ອັນ, ບ້ານພຽນຈຳນວນ 10 ອັນ, ບ້ານ ນາຕ້າງ ຈຳນວນ 4 ອັນ, ບ້ານໂຄ້ງ ຈຳນວນ 9 ອັນ. ລວມຄອບຄົວນຳໃຊ້ທັງໝົດ 98 ຄອບຄົວ; ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 68 ເຮັກຕາ. ສາມາດສະໜອງປະລິມານນ້ຳລວມ 188 ລິດຕໍ່ວິນາທີ ພໍຮອດເດືອນສາມສາກົນຂອງທຸກໆປີ. ບັນດາຄອບຄົວທີ່ເຮັດນານຳຫລົກ ຫລື ການເຮັດນາທີ່ນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳກໍໄດ້ຫ້າງຫາກະກຽມວັດສະດຸອຸປະກອນເພື່ອສ້າງຝາຍ ແລະ ກົງພັດນ້ຳໂດຍການເຂົ້າປ່າເພື່ອຕັດເອົາໄມ້ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຄົບຖ້ວນທີ່ພຽງພໍແລ້ວ ກໍຂົນໄປວາງໄວ້ແຄມນ້ຳບ່ອນທີ່ຈະສ້າງລະບົບຝາຍ ແລະ ກົງພັດນ້ຳ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພ້າ, ຂວັນ, ຄ້ອນຕີ, ຊິວ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ເພື່ອມາເຈາະປ່ອງໄມ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການພ້ອມທັງປັບປຸງຄອກ, ເສົາ ຮ່າງລິນ ແລະຕົວກົງພັດຈົນກວ່າຈະກະກຽມສຳເລັດຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ...

Read more

ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ

20-05-2016 Hits:1023 TABI latest News kook - avatar kook

ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ

  ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ       ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ສ້າງສວນກ້າມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ, ແຕ່ລະປີ ກໍ່ໄດ້ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ອອກຈຳນວນ ຫຼາຍພັນເບ້ຍເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ບໍລິສັດ,ຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນຊົນປູກເຊິ່ງປະກອບມີເບ້ຍໄມ້ອຸດສະຫະກຳ,ເບ້ຍໄມ້ປະດັບ, ເບ້ຍໄມ້ກິນໜາກ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ອື່ນໆ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກ ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ      ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປີ ຕົ້ນປີ 2015 ທ່າງໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (ຕາບີ) ໃຫ້ໃຫ້ທືນ ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 39,520,000 ກີບ ສຳລັບຊື້ ແນວພັນໄມ້ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນກ້າເບ້ຍໄມ້ຕ່າງລວມເຖິງຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາເຊິ່ງສາມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ 58,861 ເບ້ຍ ແຕ່ມາຮອດທ້າຍປີ 2015 ຫາຕົ້ນປີ 2016 ຢູ່ຊຽງຂວາງມີອາກາດໜາວຈັດຮິມະຕົກ ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ບາງສະນິດທີ່ບໍ່ທົນຕໍ່ຄວາມໜາວໄດ້ຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ້່ນ:ເບ້ຍກາເຟ ຕາຍ 21,000 ກວ່າເບຍ,     ເພື່ອເປັນການສຶບຕໍ່ກິດຈະກຳການກ້າເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຫ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນມາຮອດ ທ້າຍປີ 2015 ໂຄງການ ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (ຕາບີ) ໄດ້ໃຫ້ທືນສະນັບສະສູນສວນກ້າຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງຕືມອີກເປັນມູນຄ່າ 43,021,000 ກີບ ເພືອຈັດຊື້ອຸປະກອນເຮືອນຮົມສວນກ້າ,ແນວພັນໄມ້ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນກ້າເບ້ຍໄມ້ຕ່າງລວມເຖິງຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາເຊິ່ງສາມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ແລ້ວຈຳນວນ 12,496ເບ້ຍ ແລະ ຈະຍັງສຶບຕໍ່ກ້າອີກ ຮອດເດືອນ 6 ປີ 2016 ນີ້ໃຫ້ໄດ້...

Read more

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊ…

20-05-2016 Hits:755 TABI latest News kook - avatar kook

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ       ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນໄຊ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງຊຽງເງິນ ແລະໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາເຂດພູດອຍ (The Agro-Biodiversity Initiative – TABI)ໄດ້ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຜະລິດຟອຍຍູ້ກວາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ແລະເມືອງຊຽງເງິນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ (03) ແລະເດືອນເມສາ (04) 2816 ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນຈໍານວນ 24 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ (63%) ຈາກ 5 ບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານພັດທະນາສົບເຈ້ຽ ເມືອງໂພນໄຊ ແລະຈໍານວນ 26 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ (62%) ຈາກ 5 ບ້ານ ຂອງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາກີ່ວຫຍ້າ ເມືອງຊຽງເງິນ. ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ ສອງ (02) ຄັ້ງ ຄື ຄັ້ງທີ່ 1 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ສວນກ້າເບ້ຽໄມ້ ບ້ານພັກຫົກ ເມືອງໂພນໄຊ ລະຫວ່າງ...

Read more

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ…

16-05-2016 Hits:704 TABI latest News kook - avatar kook

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບດິນເຊື່ອມໂຊມ  ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ

ກອງ​ປະຊຸມຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບດິນ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ  ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄມີເຂົ້າໃນການ​ປູກ​ສາລີ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​   ​   ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ທີ 11 ມີນາ 2016 ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບທີ່ດິນ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄມີເຂົ້າໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂຶ້ນ​ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງ​ວ່າການ​ເມືອງ​ຄຳ. ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຄຳ​ສີ ຈັນທະ​ວົງ​ສີ ກຳມະການ​ພັກ​ແຂວງ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ມີ​ທ່ານ​ເຈົ້າ​ເມືອງ,ຮອງ​ເຈົ້າ​ເມືອງ, ຕາງໜ້າ​ຈາກກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ພະ​ແນ​ກການ​, ຂະ​ແໜງ​ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ແຂວງ, ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ເມືອງ ນອກ​ນີ້​ຍັງ​ມີບັນດາ ຊ່ຽວຊານ​ຈາ​ກໂຄງການ​ຕ່າງໆ​ທີ່ປິ່ນ​ອ້ອມພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປາ​ໄມ້ ​ແລະ ຕາງໜ້າ​ຈາກຊາວບ້ານ​ເມືອງ​ລະ 5 ບ້ານ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຈໍານວນ 50 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ . ​     ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດສາລີເປັນສິນຄ້າ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ​ການ​ປູກ​ສາລີຢູ່​ໃນ 3 ​ເ​ມືອງ ຈາກ​ຄະນະ​ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ເມືອງ ​ແລະ ການ​ລາຍ​ງານວຽກ​ງານການປັບປຸງດິນປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງຄຳ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ໃນໄລຍະປີ2014 ຫາ 2015...

Read more
397290
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
369
923
6399
385087
17427
27320
397290

Your IP: 23.20.64.16
Server Time: 2017-08-19 10:47:43

Weather Forecast

 

 

 

 

 

Vientiane CU/SO

Pheng Souvanthong

  020 2244 3254

pheng.souvanthong@tabi.la

Christopher Flint

020 5550 5002

chris.flint@tabi.la

Luang Prabang PCO

Phounsavan Phanhthavong

  020 5567 1348

 phounsavanh_p@live.com

Jemxay Thangseksanh

 020 5550 2422

 jemxay@hotmail.com

Xieng Khouang PCO

Somkhouan Mittaxay

  020 2234 4356

  s.mittasy@windowlive.com

Sengphanh Sayphomie

  020 5518 7987

  Ssengphanh@yahoo.com

Houaphanh PCO

Syviengsam Phengphomma

  020 2234 7996

  viengsam.phomma@ymail.com

Leeja Xaybenu

  020 2242 0102

  leejar03@yahoo.com