• Slide 1 Lao
  • Lao slide 2
  • Lao slide 3
  • Lao slide 4
  • Lao slide 5

ຂ່າວຕາບີອັບເດດ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ

05-12-2016 Hits:1644 TABI latest News kook - avatar kook

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ

  ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ2016ໄຂຂຶ້ນທີ່ເມືອງວຽງຄຳ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນແຕ່ວັນທີ24-25 ພະຈິກ.   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016–ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ; ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການກະກຽມການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ເປັນເວທີປຶກສາຫາລືວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະມີການຮ່ວມມືກັນແນວໃດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017. ໝາກຜົນຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີນີ້ ແມ່ນລັດຖະບານຈະຮັບຮອງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະປີ 2016-2025 ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ. ແຜນການນີ້ໄດ້ລະບຸມາດຕະການສໍາຄັນເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະຊ່ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ  VIII. ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ມື້ ເຊິ່ງມື້ທຳອິດຈະມີການສົນທະນາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມສຳລັບ 4 ຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ. ມື້ທີສອງຈະມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະ ນາ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະນະທ່ານ...

Read more

ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳແມ່ນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ

20-05-2016 Hits:886 TABI latest News kook - avatar kook

ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳແມ່ນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ

ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳແມ່ນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ     ແຂວງຫົວພັນແມ່ນ 1 ໃນ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ທີ່ມີຫ້ວຍເລິກພູສູງຊັນການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາປູກເຂົ້າມີບາງຂົງເຂດຫ້ວຍນ້ຳທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າເນື້ອທີ່ນາ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຈະເຮັດຝາຍເພື່ອເອົານ້ຳຂຶ້ນມາຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້, ສະນັ້ນປະຊາຊົນຈຶ່ງຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອຫານ້ຳຂຶ້ນຫົດເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ທຳການຜະລິດຕາມລະດູການດ້ວຍການສ້າງຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳ ຫລືເອີ້ນວ່າ “ຫລົກ” ເພື່ອປັ່ນເອົານ້ຳຂຶ້ນຫົດເນື້ອທີ່ນາໂດຍໄດ້ພັດທະນາຈາກກົງພັດນ້ຳຕ່ຳເຂົ້າ ມາເປັນກົງພັດນ້ຳຊົນລະປະທານຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໂດຍສະເພາະເຂດປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານຫີ້ມ ແລະ ບ້ານເມືອງແວ່ນ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາລຽບຕາມສອງ ແຄມນ້ຳຊຳ ປະຈຸບັນກຸ່ມບ້ານຫີ້ມມີຈຳນວນກົງພັດນ້ຳ 18 ອັນ, ບ້ານພຽນຈຳນວນ 10 ອັນ, ບ້ານ ນາຕ້າງ ຈຳນວນ 4 ອັນ, ບ້ານໂຄ້ງ ຈຳນວນ 9 ອັນ. ລວມຄອບຄົວນຳໃຊ້ທັງໝົດ 98 ຄອບຄົວ; ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 68 ເຮັກຕາ. ສາມາດສະໜອງປະລິມານນ້ຳລວມ 188 ລິດຕໍ່ວິນາທີ ພໍຮອດເດືອນສາມສາກົນຂອງທຸກໆປີ. ບັນດາຄອບຄົວທີ່ເຮັດນານຳຫລົກ ຫລື ການເຮັດນາທີ່ນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານກົງພັດນ້ຳກໍໄດ້ຫ້າງຫາກະກຽມວັດສະດຸອຸປະກອນເພື່ອສ້າງຝາຍ ແລະ ກົງພັດນ້ຳໂດຍການເຂົ້າປ່າເພື່ອຕັດເອົາໄມ້ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຄົບຖ້ວນທີ່ພຽງພໍແລ້ວ ກໍຂົນໄປວາງໄວ້ແຄມນ້ຳບ່ອນທີ່ຈະສ້າງລະບົບຝາຍ ແລະ ກົງພັດນ້ຳ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພ້າ, ຂວັນ, ຄ້ອນຕີ, ຊິວ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ເພື່ອມາເຈາະປ່ອງໄມ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການພ້ອມທັງປັບປຸງຄອກ, ເສົາ ຮ່າງລິນ ແລະຕົວກົງພັດຈົນກວ່າຈະກະກຽມສຳເລັດຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ...

Read more

ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ

20-05-2016 Hits:1250 TABI latest News kook - avatar kook

ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ

  ການກ້າເບ້ຍໄມ້ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ       ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ສ້າງສວນກ້າມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ, ແຕ່ລະປີ ກໍ່ໄດ້ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ອອກຈຳນວນ ຫຼາຍພັນເບ້ຍເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ບໍລິສັດ,ຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນຊົນປູກເຊິ່ງປະກອບມີເບ້ຍໄມ້ອຸດສະຫະກຳ,ເບ້ຍໄມ້ປະດັບ, ເບ້ຍໄມ້ກິນໜາກ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ອື່ນໆ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກ ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ      ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປີ ຕົ້ນປີ 2015 ທ່າງໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (ຕາບີ) ໃຫ້ໃຫ້ທືນ ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 39,520,000 ກີບ ສຳລັບຊື້ ແນວພັນໄມ້ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນກ້າເບ້ຍໄມ້ຕ່າງລວມເຖິງຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາເຊິ່ງສາມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ 58,861 ເບ້ຍ ແຕ່ມາຮອດທ້າຍປີ 2015 ຫາຕົ້ນປີ 2016 ຢູ່ຊຽງຂວາງມີອາກາດໜາວຈັດຮິມະຕົກ ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ບາງສະນິດທີ່ບໍ່ທົນຕໍ່ຄວາມໜາວໄດ້ຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ້່ນ:ເບ້ຍກາເຟ ຕາຍ 21,000 ກວ່າເບຍ,     ເພື່ອເປັນການສຶບຕໍ່ກິດຈະກຳການກ້າເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຫ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນມາຮອດ ທ້າຍປີ 2015 ໂຄງການ ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (ຕາບີ) ໄດ້ໃຫ້ທືນສະນັບສະສູນສວນກ້າຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງຕືມອີກເປັນມູນຄ່າ 43,021,000 ກີບ ເພືອຈັດຊື້ອຸປະກອນເຮືອນຮົມສວນກ້າ,ແນວພັນໄມ້ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນກ້າເບ້ຍໄມ້ຕ່າງລວມເຖິງຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາເຊິ່ງສາມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ແລ້ວຈຳນວນ 12,496ເບ້ຍ ແລະ ຈະຍັງສຶບຕໍ່ກ້າອີກ ຮອດເດືອນ 6 ປີ 2016 ນີ້ໃຫ້ໄດ້...

Read more

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊ…

20-05-2016 Hits:897 TABI latest News kook - avatar kook

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ

ຝຶກອົບຮົມຜະລິດຟອຍ (ຍູ້ກວດ) ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເພີ່ມລາຄາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ       ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນໄຊ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງຊຽງເງິນ ແລະໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາເຂດພູດອຍ (The Agro-Biodiversity Initiative – TABI)ໄດ້ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຜະລິດຟອຍຍູ້ກວາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ແລະເມືອງຊຽງເງິນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ (03) ແລະເດືອນເມສາ (04) 2816 ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນຈໍານວນ 24 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ (63%) ຈາກ 5 ບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານພັດທະນາສົບເຈ້ຽ ເມືອງໂພນໄຊ ແລະຈໍານວນ 26 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ (62%) ຈາກ 5 ບ້ານ ຂອງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາກີ່ວຫຍ້າ ເມືອງຊຽງເງິນ. ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ ສອງ (02) ຄັ້ງ ຄື ຄັ້ງທີ່ 1 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ສວນກ້າເບ້ຽໄມ້ ບ້ານພັກຫົກ ເມືອງໂພນໄຊ ລະຫວ່າງ...

Read more

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ…

16-05-2016 Hits:877 TABI latest News kook - avatar kook

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບດິນເຊື່ອມໂຊມ  ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ

ກອງ​ປະຊຸມຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບດິນ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ  ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄມີເຂົ້າໃນການ​ປູກ​ສາລີ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​   ​   ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ທີ 11 ມີນາ 2016 ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບທີ່ດິນ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄມີເຂົ້າໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂຶ້ນ​ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງ​ວ່າການ​ເມືອງ​ຄຳ. ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຄຳ​ສີ ຈັນທະ​ວົງ​ສີ ກຳມະການ​ພັກ​ແຂວງ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ມີ​ທ່ານ​ເຈົ້າ​ເມືອງ,ຮອງ​ເຈົ້າ​ເມືອງ, ຕາງໜ້າ​ຈາກກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ພະ​ແນ​ກການ​, ຂະ​ແໜງ​ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ແຂວງ, ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ເມືອງ ນອກ​ນີ້​ຍັງ​ມີບັນດາ ຊ່ຽວຊານ​ຈາ​ກໂຄງການ​ຕ່າງໆ​ທີ່ປິ່ນ​ອ້ອມພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ປາ​ໄມ້ ​ແລະ ຕາງໜ້າ​ຈາກຊາວບ້ານ​ເມືອງ​ລະ 5 ບ້ານ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຈໍານວນ 50 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ . ​     ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດສາລີເປັນສິນຄ້າ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ​ການ​ປູກ​ສາລີຢູ່​ໃນ 3 ​ເ​ມືອງ ຈາກ​ຄະນະ​ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ເມືອງ ​ແລະ ການ​ລາຍ​ງານວຽກ​ງານການປັບປຸງດິນປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງຄຳ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ໃນໄລຍະປີ2014 ຫາ 2015...

Read more
520810
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
368
707
1075
513582
17368
29065
520810

Your IP: 54.145.16.43
Server Time: 2017-12-18 06:49:32

Weather Forecast

 

 

 

 

 

Vientiane CU/SO

Pheng Souvanthong

  020 2244 3254

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Michael Victor

020 55526693

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Luang Prabang PCO

Phounsavan Phanhthavong

  020 5567 1348

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jemxay Thangseksanh

 020 5550 2422

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xieng Khouang PCO

Somkhouan Mittaxay

  020 2234 4356

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sengphanh Sayphomie

  020 5518 7987

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Houaphanh PCO

Syviengsam Phengphomma

  020 2234 7996

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leeja Xaybenu

  020 2242 0102

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.